V současném období Vám zasíláme aktuální informace o dotacích pro firmy prostřednictvím Informátora. Připravovaná opatření k ochraně osobních dat v rámci Směrnice GDPR budou v dalším období vyžadovat Váš souhlas se zasílám těchto informací. Vzhledem k tomu, že v dotacích pro firmy očekáváme pro rok 2019 a 2020 řadu důležitých změn, považujeme za potřebné Vás i nadále o těchto změnách a dotačních možnostech informovat. V případě, že souhlasíte, prosím o vyplnění, podpis, naskenování a poslání mailem zpět na adresu info@direkta.cz. Omlouváme se za tuto administrativní náročnost, ale není to naše volba a nejsme sami, kdo se s touto situací musí vyrovnat. Zároveň Vás chci informovat, že jsme připraveni Vám udělit obdobný souhlas v rámci systému ochrany osobních dat.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBECNÉ INFORMACE

Za podmínek Prohlášení o zpracovávání a ochraně osobních údajů může společnost shromažďovat osobní údaje zejména ve vztahu k informacím, dokumentům nebo požadavkům na své služby.

Naše společnost shromažďuje osobní údaje o osobách:
z firem a obcí, pro které zpracováváme žádosti o dotace a poskytujeme další poradenskou podporu v období udržitelnosti dotačních projektů
které se zaregistrují k odběru Informátora – informace o dotacích přes kanál YouTube
z firem a obcí, pro které poskytujeme konzultační služby v oblasti dotací.

1. Zásady ochrany osobních údajů
Naše společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jakož i v souladu s normami Evropské unie.

2. Osobní údaje, které shromažďujeme a které zpracováváme
Naše společnost shromažďuje v elektronické a písemné podobě následující osobní údaje:
jméno a příjmení,
poštovní adresu,
e-mailovou adresu,
telefonní číslo.
Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování poradenských a konzultačních služeb a k předávání aktuálních informací o dotacích. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně pro naší společnost a to pouze prostřednictvím našich zaměstnanců. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

3. Zasílání obchodních a marketingových informací
Na základě projeveného souhlasu zasíláme na e-mailovou adresu Informátor, jako obchodní a marketingové sdělení. Sdělení musí být jako obchodní sdělení označeno a musí obsahovat platnou adresu, na kterou lze zaslat požadavek, aby informace dále nebyla zasílána. Současně lze zaslat nesouhlas, buď na naši kontaktní adresu, nebo na elektronickou adresu, viz: níže.

4. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje se uchovávají po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo po dobu poskytování poradenských a konzultačních služeb. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to písemným sdělením adresovaným buď na kontaktní adresu, nebo elektronickou adresu uvedenou níže.

5. Práva osob
Jaká máte práva a jak je respektujeme
Respektujeme vaše práva rozhodovat o tom, jakým způsobem mohou být vaše osobní údaje používány.

Právo na přístup k informacím
Máte právo požádat nás o přehled vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Právo na opravu
Pokud jsou vaše osobní údaje uvedeny nesprávně, máte právo požádat nás o jejich opravu.

Právo na vznesení námitky proti zpracování
Můžete vznést námitku proti tomu, aby naše společnost používala vaše osobní údaje pro vlastní oprávněné zájmy. Námitku můžete vznést online, osobně v sídle naší společnosti nebo telefonicky. Vaši námitku vezmeme v úvahu a zvážíme, zda zpracovávání vašich osobních údajů má na vás negativní dopad, kvůli němuž musíme tyto údaje přestat zpracovávat.
Můžete rovněž vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení od nás. Pokud si to později rozmyslíte a nebudete chtít tyto zprávy dále dostávat, můžete ukončit jejich odběr kliknutím na odkaz , který najdete na konci každého obchodního e-mailu.
Námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, však nemůžete vznést v případech, když je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.

Právo na omezení zpracování
Máte právo omezit používání vašich osobních údajů, pokud se domníváte že:
– údaje jsou uvedeny nesprávně
– zpracováváme údaje nezákonně
– jste vznesli námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro vlastní oprávněné zájmy.

Právo na výmaz
Můžete nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud:
– je již nepotřebujeme k původnímu účelu,
– odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním,
– vznášíte námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro své vlastní oprávněné zájmy nebo kvůli zasílání obchodních sdělení,
– zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně.

Právo na podání stížnosti
Nejste-li spokojeni se způsobem, jakým jsme vyřídili vaše záležitosti, máte právo podat stížnost. Pokud nejste spokojeni ani s tím, jak jsme vyřídili vaši stížnost, můžete dále obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete uplatnit svá práva
Pokud chcete uplatnit svá práva nebo podat stížnost, kontaktujte nás. Je možné učinit tak prostřednictvím našich webových stránek, osobní návštěvou v sídle naší společnosti nebo telefonicky. Budeme reagovat na vaše požadavky co nejrychleji.
V některých případech může vyřízení trvat až jeden měsíc (pokud tak připouští zákon). Pokud bude vyřizování vašeho požadavku vyžadovat delší dobu, budeme vás informovat o tom, jak dlouho to ještě bude trvat, a vysvětlíme vám důvody zdržení.
V některých případech můžeme váš požadavek zamítnout. Pokud to zákon dovoluje, dáme vám včas vědět, proč jsme požadavek zamítli.

6. Cookies
Naše společnost využívá cookies a další obdobné aktivní komponenty. Cookies představují malá množství dat, která server pošle prohlížeči, který je uloží v počítači. Cookies slouží k shromažďování standardních internetových statistických informací a informací o chování návštěvníků internetových stránek. Získané informace se využívají ke sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv
o aktivitě na internetových stránkách, aniž by došlo k vazbě na konkrétní osobu.
Cookies lze z počítače kdykoli smazat.

7. Ostatní informace
Pokud dojde ke změně výše uvedených pravidel společnost Direkta Group s.r.o. zveřejní změny na této internetové stránce